Regulamin Podkarpackiego Festiwalu Kultury Japońskiej "Lotus" Wiosna 2018

I. Postanowienia ogólne:

 1. Podkarpacki Festiwal Kultury Japońskiej "Lotus" Wiosna 2018 odbywa się w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie przy ulicy Pułkownika Kazimierza Iranka-Osmeckiego 51 w dniach 14-15 kwietnia 2018 roku.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na jej terenie. Każda osoba przebywająca na terenie imprezy podczas jej trwania zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Ze względu na charakter imprezy, organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia, życia lub mienia.

II. Prawo do udziału w imprezie:

 1. W imprezie może wziąć udział każda osoba, która posiada wydany przez organizatorów identyfikator, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie imprezy. Zasady wydawania identyfikatorów ustalają organizatorzy i informują o nich na stronie internetowej Festiwalu oraz na życzenie uczestników.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie imprezy w czasie i miejscu jej trwania ma obowiązek posiadania i noszenia identyfikatora w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora osobom trzecim. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić na akredytacji.
 3. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do przyniesienia i pozostawienia przy akredytacji zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Festiwalu wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.

III. Prawa i obowiązki uczestników:

 1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowania się na terenie imprezy podczas jej trwania.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających na terenie imprezy podczas jej trwania, uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów.
 4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie imprezy zabrania się wnoszenia, posiadania oraz spożywania środków mogących stwarzać zagrożenie dla innych osób, a w szczególności:
  • napojów alkoholowych, środków odurzających, narkotyków i tzw. dopalaczy,
  • wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną (przedmioty wykorzystywane w pokazach, LARPach lub cosplayu muszą być zgłoszone organizatorom),
  • łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
  • środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory, pałki policyjne i teleskopowe.
 5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie imprezy.
 6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialne odpowiada sprawca.
 7. Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 8. Uczestnik ma prawo do korzystania ze wszystkich udostępnionych przez organizatorów sal, korytarzy i sanitariatów.

IV. Prawa i obowiązki organizatorów:

 1. Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu imprezy osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminu Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie oraz przepisów prawa polskiego. W wyjątkowych wypadkach organizatorzy mogą usunąć z terenu Festiwalu osoby nienaruszające prawa, ale zagrażające porządkowi publicznemu.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników Festiwalu pozostawione bez opieki.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu.
 2. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.

Reklama edycji Jesień 2017

Reklama edycji Lato 2016

Link start! - oficjalny start edycji Lato 2016

Lotus na turnieju Juggera - Pyrkon 2016

Nasze pierwsze wydarzenie - Dwa Oblicza Japonii